FISCALE GEVOLGEN VAN INKORTING EN INBRENG VAN SCHENKINGEN

WAT U WELLICHT WEET

EEN SCHENKING MOET SOMS WORDEN TERUGGEGEVEN!

In ons erfrecht wordt er rekening gehouden met schenkingen die de overledene tijdens zijn leven gedaan heeft. Zo zijn kinderen, kleinkinderen en ook de langstlevende echtgeno(o)t(e) RESERVATAIRE ERFGENAMEN die recht hebben op een deel van de nalatenschap van de erflater.

Indien de overledene één of meerdere kinderen nalaat, zal hij slechts de helft van zijn vermogen mogen weggeschonken hebben. Dat is zijn beschikbaar deel. Wat hij boven zijn beschikbaar deel heeft weggeschonken kunnen de reservataire erfgenamen terug opeisen via de rechtbank. De schenking wordt dan dus ingekort.

Om het vermogen van de erflater te berekenen wordt niet alleen rekening gehouden met alles wat er zich op moment van het overlijden bevindt in het vermogen van de erflater, maar ook met alle eerder gedane schenkingen. Voor het erfrecht gaat het wel degelijk om ALLE schenkingen, hoe lang ook geleden de schenkingen zijn gedaan.

Normaal zal u dan denken: maar men weet toch hoeveel men heeft, dus zorg ervoor het beschikbaar deel niet te overschrijden.

Toch kan ook u voor verrassingen komen te staan:
Vb. 1 : U heeft 30 jaar geleden een perceel landbouwgrond weggeschonken. Inmiddels is het bouwgrond geworden met enorme waardevermeerdering tot gevolg.
Vb. 2 : U heeft aandelen APPLE weggeschonken 20 jaar geleden. …

WAT U WELLICHT NIET WEET

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DIE INKORTING OF INBRENG OP VLAK VAN DE SUCCESSIERECHTEN?

Algemene regel:
Successierechten worden berekend volgens de toestand op de dag van het overlijden: wat nadien gebeurt wordt niet meegerekend!! De inkorting van schenkingen is een gebeurtenis achteraf die normaal geen invloed heeft op het belastbaar actief van de nalatenschap: ieders belastbaar erfdeel wordt berekend alsof er geen schenkingen onder levenden waren geweest.

Uitzondering:
Voor wat betreft de schenkingen van roerende goederen die binnen de drie jaar vóór het overlijden plaatsvonden en niet geregistreerd zijn, houdt men wel rekening met inkorting voor de heffing van de successierechten.

De begiftigde moet enkel successierechten betalen op het niet-ingekorte gedeelte van de geschonken goederen. Het ingekorte gedeelte wordt belast in hoofde van de reservataire erfgenamen die de inkorting gevorderd hebben en zij zullen dan een nieuwe aangifte moeten indienen.

SUCCESSIEPLANNING:
Vader kan een schenking doen buiten (erf)deel of als voorschot op erfdeel.

In het eerste geval (buiten erfdeel) zal er inkorting plaatsvinden als het beschikbaar deel werd overschreden en de erfgenamen aanspraak maken op hun reserve.

In het tweede geval (als voorschot op erfdeel) zal de schenking moeten worden ingebracht omdat vader zijn erfgenamen gelijk wil behandelen.

Als deze schenking dan toch moet worden ingebracht, kan vader kiezen aan één van zijn kinderen:

– een handgift te doen en te gokken dat hij nog 3 jaar in leven blijft:
Op het bedrag van een handgift die plaatsvond meer dan drie jaar vóór het overlijden van de schenker en die na het overlijden moet worden ingebracht, worden geen successierechten geheven. De schenker kan dus een overdreven ruime schenking doen want de inbreng van de handgift kan daaraan geen afbreuk doen.

– een schenking van roerende goederen met betaling van 3% registratierechten doen aan één van zijn nakomelingen:
Na het overlijden van vader zal dit ene kind de schenking inbrengen, zodat alle kinderen uiteindelijk gelijk behandeld zijn en zonder dat op deze inbreng de hogere successierechten verschuldigd zijn.