BEDROGEN OF BENADEELD IN DE ERFENIS ?

WAT U WELLICHT WEET

In de meeste gevallen wensen ouders hun kinderen gelijk te behandelen, doch volgende situaties zijn -spijtig genoeg- ook mogelijk:

– de ouders bevoordelen één of meerdere van hun kinderen en benadelen dus één of meerdere van hun andere kinderen.

Ouders hebben een beschikbaar deel (heden de helft van hun vermogen) dat zij gewoon kunnen schenken aan om het even wie.
Dit kan juist een teken van barmhartigheid zijn: één van de kinderen is bijvoorbeeld gehandicapt, of krijgt een ziekte of heeft gewoon brute pech gehad met als gevolg grotere financiële zorgen. Het is normaal dat ouders dan meer geven aan het hulpbehoevend kind.
Maar als er geen bijzondere omstandigheden zijn, zal een overbedeling als onrechtvaardig aanvoelen.

– één of meerdere van de broers / zusters eigenen zich onrechtmatig een deel van de goederen van de ouders toe.

De langstlevende ouder is niet helemaal meer mee met de eigen financiële situatie en één van de kinderen profiteert hiervan door misbruik te maken van de verleende volmacht die de langstlevende ouder heeft gegeven.

WAT U MOGELIJK NIET WEET

Wat kunt u doen als u vreest benadeeld / bedrogen te zijn?

Mag u bijvoorbeeld de bankrekeningen van de overledene opvragen?

De banken geven als informatie de stand van de bankrekeningen op datum van overlijden, maar wat als u overtuigd bent dat dit veel minder is dan u verwacht had. Kan u dan rechtstreeks bij de banken informatie inwinnen zonder al onmiddellijk tot beschuldigingen te moeten overgaan?

Vaak zullen banken u aanschrijven om uw akkoord te geven met de verdeling van de gelden die nog op de geblokkeerde rekeningen staat: moet u dan aanvaarden of weigeren?

Indien u een attest van erfopvolging aan de banken bezorgt, zullen zij u de historiek van de rekeningen van de laatste jaren vóór het overlijden bezorgen, dit echter aan een hoge
kostprijs. Zo kan u wel op de hoogte komen van opname van grotere sommen van de rekeningen wat uw vermoeden van bedrog/benadeling kan bevestigen.

En dan? Uiteraard eerst overleggen- indien dit mogelijk is als u nog on speaking terms bent met uw broer/zus. Mogelijk is er een goede verklaring voor de opnames.

In het andere geval, kan u zich wenden tot de Burgerlijke Rechtbank om uit onverdeeldheid te treden aangezien sinds het overlijden de erfgenamen onverdeeld eigenaar zijn geworden van de nalatenschap: de rechtbank zal dan een notaris aanstellen om de nalatenschap te vereffenen en te verdelen. U zal dan een eed moeten afleggen over wat u reeds gekregen heeft uit de erfenis en als onderzoek uitwijst dat één van de erfgenamen niet de waarheid vertelt en meer heeft genomen uit de erfenis, zal een strafklacht wegens valse eed of wegens diefstal/misbruik van vertrouwen kunnen worden neergelegd. Ook zal de erfgenaam zijn rechten erfrechten verliezen op hetgeen hij zich onrechtmatig heeft toegeëigend.